Bilişim ERP Modülleri

Stok Yönetimi

Envanterinizin yanı sıra, kalite kontrolden, fason izlemeye değin bütün işlemlerinizi bilişimERP Stok Yönetimi ile güvence altına alın, stok maliyetlerinizi düşürün.

Tanımlamalar

Bu modülde, stok sisteminde geçerli olan çoklu ölçü birim yapısına esas olacak ölçü birimleri bilgileri, kodlama formatları, stok hareket bilgileri, parametreler gibi genel tanımlar yapılır. Envanter kartı tanımlanır.

Envanter kartı , işletmede tanımlı ürün, yarı ürün, malzeme ve hizmetlerin tüm altsistemlerde kullanılacak bilgilerini içermektedir.Envanter oluşturulan kataloglarda istendiği gibi gruplandırılabilir. Bu gruplamalar diğer altsistemlerde sorgu ve kayıt işlemlerinde aynı biçimde kullanılabilir.

Yapılan parametrik istek yetki ve onay tanımlarına göre sistem, malzeme çıkış isteklerini denetler.

Stok İşlemleri

Kullanıcılar malzeme stok çıkışı isteklerini yetkilerine göre oluşturmakta ve bu istekler onaylandıktan sonra işleme alınmaktadır. Sistemde, stok giriş işlemleri, çıkış işlemleri, sevk işlemleri, fason giriş çıkış işlemleri, rezerv işlemleri, sorgulamalar ve raporlamalar esnek biçimde yapılmaktadır. Tüm stok işlemlerinde çoklu ölçü birim desteği vardır. Fason giriş çıkış işlemlerinde dışarıda yaptırılan fason işlemlerin ve gönderilen yarı ürün malzemelerin etkin ve kolay bir biçimde izlenmesini sağlayan işlevler bulunmaktadır. Gelen malzeme iş emri, sipariş ya da müşteri için ayırılabilir (Rezerve işlemleri). Bu rezervden uygun iş emrine çıkış yapılabilir.

Depo Yönetimi

Sistemde hiyerarşik olarak depo tanımlama olanağı vardır. Depolar arasında transfer işlemleri yapılabilmektedir.

İşletme bazında, grup ya da tek malzeme bazında ya da depo bazında sayım planları yapılmakta ve sayım kayıtları girilerek analizler yapılabilmektedir. Sistem sayım sonuçlarını grafik olarak da özetleyerek analiz yapılmasına olanak vermektedir. Ayrıca sayım farkları, otomatik olarak stok hareketleri oluşturularak kayıt altına alınmaktadır.

ABC Analizi ve Stok Politikaları (bilişimBI Ürünü)

Envanter seviyelerinin kontrolünde stok politikaları kullanılabilmektedir. Sistem stok politika değişkenlerine göre uygun politikayı ve güvenlik stoğu miktarını önermektedir. Seçilen politikaya göre stok giriş çıkışları sonunda sistem uyarı ve sipariş listeleri oluşturmaktadır. Bu listelerden hareketle satınalma siparişi verilebilmektedir.

Ayrıca Stok Yönetim Sistemi ile,

İşletmenize ait kodlama sistematiğine göre envanter kodlarınızı yönetebilirsiniz.

Kutu, rulo gibi her türlü özel ölçü birimine göre giriş çıkış işlemi yapabilirsiniz.

Fason işlem sonunda gelen yarı ürünü, gönderilen parti bazında izleyebilir ve iş emri rotasına uygun biçimde teslim alabilirsiniz.

Fason işlemde olan parça sayısını hem parti bazında hem de toplam olarak izleyebilirsiniz.

Tüm stok giriş işlemlerini Satınalma Yönetimi’nde tanımlanan uzun dönemli anlaşmalara göre yapabilir ve bu anlaşmalarla yaptırılan işlemleri tanımlanan birime ve döneme göre sorgulayabilirsiniz.

Tüm stok giriş işlemleri Kalite Yönetimi Giriş Kalite Kontrol işlemleri ile bütünleşiktir.

 

Satış Yönetimi

Tanımlamalar

Sistemin işletime alınması öncesinde Satış Yönetimi sisteminde kullanılacak firma, ürün fiyatları ve teslimat türleri gibi kullanımda esas olacak kod tanımları yapılır. Bu bölümdeki esnek tanımlamalarla, müşterilerinizi değişik kategorilere göre gruplayabilir, müşterilerinizin adres bilgilerinden teslimat ve ödeme koşullarına, sizin ürün kodlarınıza karşılık gelen müşteri ürün kodlarından, kalite belgelerine ve otomatik muhasebeleştirmede esas alınacak iş kurallarına değin, birçok ayrıntılı bilgiyi sisteme kaydedebilirsiniz.

 

Teklif İşlemleri

Müşterilerden gelen teklif istekleri tüm detayları ile kaydedilir ve yeni ürün isteklerinde ön tasarım yapılarak tahmini maliyetler hesaplanabilir. Teklif verilecek yeni ürün için mevcut ürün ağaçlarından kopyalama da yaparak ürün ağacı tasarımları yapabilir, operasyonlar tanımlayabilir, bunlara bağlı olarak bütün maliyetlendirme ve teklif satış tutarı sisteme hesaplattırabilirsiniz.

Teklif müşteri tarafından kabul edilirse, teklif edilen ürün ağacını Üretim Yönetimi’ne kopyalayarak üretim işlemlerini hızla başlatabilirsiniz.

 

Satış İşlemleri

Siparişlerin girildiği ve izlendiği, sevk işlemlerinin yapıldığı modüldür. Sistem, siparişin girişi ve günlenmesi sırasında, girilen tarihlerde, onaylama işlemlerinde, fiyat girişlerinde vb. gibi kontroller yaparak hata yapılmasını engeller. Müşterilerden gelen Excel ya da text dosyaları da müşterilerin kullandığı ürün kodlarıyla eşleştirme yapılarak sisteme kolayca aktarılabilir.

Müşterilerle yapılan kontrat siparişleri ve kontrat sipariş ürünleri Kontrat tipinde sisteme kaydedilir. Kontrat siparişlerinin girilen planlama değişkenlerine göre beklenen siparişler sistem tarafından oluşturulur ve Ana Üretim Planına (MPS) dahil edilir. Kontrat siparişine bağlı olarak gelen siparişler ilgili siparişe bağlı olarak girilir ve sistem, kalan kontrat miktarına göre tekrar planlama yapar.

Satış Tahminleri, Talep Tahmini modülünde oluşturulmuş kayıtları kullanarak ya da elle girilen verilerle oluşturulabilir. Sistem seçilen planlama değişkenlerine göre tahminler ile Ana Üretim Planı (MPS) bütünleşmesini sağlar.

 

Ayrıca Satış Yönetim Sisteminde,

Satış Tahmini-Ana Üretim Planı (MPS) bütünleşmesinde, gerçekleşen siparişler dikkate alınır,

Satış tiplerine, tarihe ve müşteriye göre ürün fiyat listeleri hazırlanabilir,

Satış istatistikleri hesaplanır, geçmiş yıllardaki verilere bakılarak siparişlerdeki sapmalar belirlenebilir.

Satınalma Yönetimi

Satıcı ve Diğer Tanımlamalar

Bu modülde, Satıcı firmaların adresleri, karşılıklı kodları, ödeme türleri, döviz ve vade bilgileri gibi tüm bilgileri sisteme kaydedilebilir. Sistemde, malzeme satınalma istekleri kullanıcılara ya da rollere verilen yetkilere göre yapılır. Tanımlamalar modülünde, isteklerin ve siparişlerin onay parametreleri de tanımlanabilmektedir.

 

Satınalma İstekleri - Teklif İşlemleri

Satınalma isteklerinin sistemde tanımlı yetkilere göre girişi ve onaylanması işlemlerinin ardından istenirse bu istekler birleştirilebilmekte ve birleştirilmiş isteğe ilişkin teklif isteme işlemleri yapılmaktadır. Birleştirilmiş satınalma istekleri, türlerine ve düzeylerine göre istenen satıcı firmalarla eşleştirilerek teklif listeleri oluşturulur.Teklif veren satıcıların cevapları tüm ayrıntılarıyla sisteme kaydedilebilir ve istenen teklifler kabul edilerek sipariş aşamasına geçilir.

 

Sipariş İşlemleri

Sistemde satıcılarla yapılan uzun dönemli anlaşmalar kaydedilip, gerçekleşmeleri izlenebilir. Satınalma siparişleri, kabul edilen teklife bağlı olarak ya da satıcılar ile yapılan uzun dönemli anlaşmaya uygun biçimde ele alınır. Satınalma siparişleri, herhangi bir teklif ya da anlaşmadan bağımsız olarak da tanımlanabilir. Siparişlerin onay işlemleri Tanımlamalar modülünde belirtilen parametrelere göre yapılır.Satınalma siparişlerinin gerçekleşimleri Stok Yönetimi ile bütünleşik biçimde izlenebilir.

 

Tedarikçi Değerlendirme

Tedarikçi Değerlendirme işletmeye özgü olarak tanımlanan değerlendirme sınıfları ve değerlendirme parametrelerine göre stok yönetimi ve kalite yönetimi ile bütünleşik biçimde yapılabilmektedir. Tedarikçi değerlendirme, siparişler bazında yapılabildiği gibi dönemlik olarak da yapılabilmektedir.

 

Satınalma Yönetim Sistemi,

bilişimERP’nin diğer altsistemleriyle bütünleşik biçimde çalışır,

Satınalma siparişlerini, tanımlanan yetki ve roller çerçevesinde yürütür,

Satınalma isteklerini esnek biçimde ele alır, istekleri birleştirir,

Teklif isteme listelerini kolayca oluşturur,

Tekliflerin ayrıntılı biçimde kaydedilmesini ve izlenmesini sağlar,

Tedarikçi değerlendirme işlemlerinde, Kalite Yönetimi isterlerine göre yapılan çözümlemelerle yöneticilere yardımcı olur.

Üretim Yönetimi

Genel Tanımlamalar

Sistemin genelinde kullanılacak ana tanımlamaların yapıldığı modüldür. Üretim bölümleri ve makineler istenen hiyerarşik yapıda tanımlanabilir. Vardiyalar ve vardiyalardaki molalar tanımlanır. Bölüm ya da makine bazında hangi günlerde hangi vardiyaların geçerli olduğu sisteme tanıtılır.

Ürün Tasarımı

Ürün Ağacı tanımlama işlevi tüm üretim yönetiminin temel ürün ağacı bilgilerinin yönetildiği işlevdir. Alt ürün/malzeme, stok takip biriminden farklı bir birimle planlanabilir. Alternatif dal tanımlanabilir, ürün ağacı, müşteri/sipariş/iş emri için özelleştirilebilir ve tarihsel olarak izlenebilir. Ürün ağacına bağlı olarak ürünlerin/yarı ürünlerin, rotaları ve rotalara bağlı operasyonları tanımlanabilir. Rota tanımlarında ve operasyon tanımlarında alternatif kayıtlar yaratılabilir.

Malzeme ve Kapasite Planlama

Öncelikle planlama ufukları, zaman çitleri, yenileme parametrelerini içeren ana üretim planı parametreleri tanımlanır. Yaratılan parametrelere esas olarak Ana Üretim Planı hesaplanır. Ana üretim planı hesaplamada birçok tedarik parti büyüklüğü algoritması kullanılabilir.

Ana üretim planından hareketle üç ayrı yöntemle Kaba Kapasite Planlama hesaplanabilir ve kapasite grafikleri ve Gantt çizelgesi biçiminde gösterimi yapılır.

Ana Üretim Planı’na bağlı olarak ya da sipariş bazında, malzeme ihtiyaç planı hesaplama ve karşılaştırmalı alternatif çözümler sunulur. MRP hesaplamasında alternatif malzemeler de göz önünde tutulur. Hesaplanan MRP’nin sonuçları sistem tarafından yorumlanarak iş emirleri sonuçları, satınalma emri, uzun dönemli anlaşma sonuçları, uyarı listeleri olarak planlamacıya sunulur.

Üretim İzleme

İş emirlerinin açılması, operasyonları, kullanılan malzeme rezervleri ve çıkışları, iş emri tamamlama işlemleri yapılmaktadır. Operasyon gerçekleşmelerinin duruş ve vardiya detayında girişleri yapılmakta, operasyon listeleri, kapasite dolulukları sorgulanabilmektedir. Ayrıca operasyonlar Gantt şemasında görülebilmektedir.

Talep Yönetimi

Sistemde ürün ya da ürün grubuna, müşteri ya da müşteri grubuna yönelik istenildiği kadar talep tahmini yapılabilir. Girilen parametrelere göre sistem verileri oluşturur ve hareketli ortalamalar metodu, regresyon analizi, basit, çift üstel düzeltme gibi metodlara göre tahmin verilerini oluşturur ve grafik olarak gösterir.

Üst Yönetim Modülü (bilişimBI ürünü)

Üst yönetimin tek sorgulamayla istenen birim bazında karşılaştırmalı üretim bilgilerine, planlanan ve gerçekleşen sevk bilgileri yoluyla gecikme durumlarına ve satış grafiklerine, envanter tiplerine göre stok değerlerine ve stok giriş-çıkışlarından hareketle dönemsel tutulan stok değer grafiklerine ulaşmasını sağlayan modüldür.

Ayrıca Üretim Yönetim Sisteminde,

 

 1. Ürün ağacında miktarları, takip biriminden farklı bir planlama birimiyle tanımlayabilirsiniz.
 2. Operasyon resimlerini rota-operasyon kayıtlarıyla bütünleştirebilirsiniz.
 3. Operasyon sürelerini, istediğiniz zaman biriminde tanımlayabilir ve kalıp, takım bilgilerinizi takip edebilirsiniz.
 4. MPS Sorgulamalarında gecikmiş siparişlerinizi kolaylıkla farkedebilirsiniz.
 5. MRP sorgulamalarında, ihtiyacın hangi ana üründen/ürünlerden ve hangi satış siparişlerinden oluştuğunu anında görebilirsiniz.
 6. MRP sonucunda dışarıdan alınan hizmet ihtiyaçlarını da ilgili uzun dönemli anlaşma verilerine bağlı olarak görebilirsiniz.
 7. Sistem MRP hesabında En Erken Talep Tarihine (EETT) göre hesaplama yaparak iş emri başlama tarihinin duyarlığını arttırabilirsiniz.
 8. Bir tuşla tüm ürün ağacının ana ürün ve dallarına iş emirlerini açabilirsiniz.

Kalite Yönetimi

Belge Yönetimi

Kalite yönetiminin ana yapısını oluşturan prosedür, talimat, teknik resim gibi belgelerin sistemde yer aldıkları dizin yapısını da içerecek biçimde tanımlanmaları, revizyonlarının ve dağıtımlarının takibi ve belgelerle ilgili onay/görüşlerin kaydedilmesi işlemleri yapılır. Bu modül ile bilişimERP dışında başka bir belge yönetim sistemine gerek duyulmadan, kalite belgelerinin ürünlerle ve kaynak planlama işlemleriyle ilişkilendirilmesi otomatik biçimde yapılmakta, sistemdeki belgelerin paylaşımı ve tutarlı kullanımı, erişim yetkileri çerçevesinde sağlanmaktadır.

 

Kalite Planları, Talimatlar, GKKerp kalite yönetimi

Operasyon Talimatlarına esas olacak ürün karakteristiklerinin, kontrol planlarının, operasyon talimatlarının ve grup ya da malzeme bazında GKK (Giriş Kalite Kontrol) gereklerinin tanımlandığı işlevleri içerir. GKK Gerekleri firmadan/sektörden bağımsız yapıda genel amaçlı olarak tasarlanmıştır. GKK Gerekleri ve Operasyon Talimatlarında ilgili belge revizyon kayıtları otomatik olarak yaratılmaktadır.

 

Kalite Kayıtları

GKK Gereklerine göre stok girişlerinin GKK işlemleri, iş emirlerinin operasyon talimatlarına göre kalite ölçüm bilgileri girişi, red kayıtlarının oluşturulması ve düzeltici/önleyici faaliyet işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler sırasında oluşan belgeler, örneğin ürün resimleri kullanıcının masaüstü bilgisayarında gösterilebilmektedir. Böylece belgelerin fiziksel olarak dağıtımına da gerek kalmamaktadır.

 

Tedarikçi Değerlendirme

Tedarikçi değerlendirme sınıfları tanımlanır ve değerlendirmede kullanılacak ana kriterler ve alt değerlendirme kriterleri saptanır. Bu tanımlamalar ışığında bir firma için, belli bir tarih aralığındaki stok yönetimi ve kalite yönetimi kayıtları esas alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre, Onaylı Tedarikçi Listesi sistem tarafından otomatik olarak üretilir.

 

Kalibrasyon İşlemleri

Ölçü alet gruplarının ve ölçü aletlerinin, ürün ilişkilerinin, firma içi/dışı giriş çıkış hareketlerinin tanımlanması ve kalibrasyon, RR (Repeatability and Reproducibility) ve bakım işlemlerinin izlenmesi yapılmaktadır. Sistem ölçü aletinin kalibrasyon periyoduna ve kalibrasyon kayıtlarına göre gereken kalibrasyonlar için kullanıcıyı uyarmaktadır. Ayrıca Kalibrasyon-RR (Repeatability and Reproducibility) işleminde oluşturulan form referans verilerek sistemde bu form üzerinde işlem yapılabilmektedir.

Ayrıca Kalite Yönetim Sistemi,

 

 1. Satış Yönetimi aracılığıyla gelen müşteri siparişlerinin kalite kayıtlarını tutar,
 2. Müşteriler ve siparişler bazında kalite istatistikleri oluşturur,
 3. Giriş Kalite Kontrol (GKK) işleminin sonucunda oluşan kabul miktarlarına göre Stok miktarlarını otomatik biçimde günceller,
 4. Stok çıkışlarını parti bazında yaparak malzeme izlenirliğini sağlar,
 5. Üretim bilgileri ve iş emirleri bazında red kayıt bilgilerini tutar,
 6. İş emri bazında oluşturulmuş Operatör talimatlarının bilgilerini oluşturur.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sicil-Özlük

Bu modülde, personele sicil numarası verilmesi ve genel özlük bilgilerinin sisteme girilmesi ve izlenmesi işlemleri yapılır. Personele ilişkin nüfus cüzdanı bilgileri, adres, öğrenim, eğitim, personal yakınları, askerlik, ödül ve ceza, özel beceri, sendika/dernek üyelik bilgileri, sağlık, yabancı dil, hizmet, yurtdışı görevleri ve borç bilgileri sistemde ayrıntılı biçimde izlenebilir. Personelin fotoğrafları ve imzaları sisteme kaydedilerek, istendiğinde görüntülenebilir.

 

İzin

Yasal izin parametrelerini tanımlayarak personele ilişkin hakedilen yıllık izinlerin sistem tarafından otomatik biçimde hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sistemde personelin izin isteklerinin sisteme girişi ve kesinleşen izinlerin izlenmesi için kullanımı kolay işlevler vardır.

 

Sınav

Sınavla işe alınacak personel için, sınav komisyon üyelerinin belirlenmesi, aday tanımları ve sınav sonrası işlemler bu modülde yapılır.

 

Tahakkuk-ERP -HR

Bordrolarınızı parametrik olarak hesaplatabilirsiniz. Bordro hesaplama ile ilgili genel parametreleri, ek gelirleri, kesintileri, vergi indirimlerini, özel kesintileri tanımlayabilirsiniz. Aylık puantaj bilgilerini, veri aktarma şablonlarını kullanarak, otomatik biçimde topluca oluşturabilirsiniz. Kişisel tahakkuk bilgilerinden kişiyle ilgili bordro bilgilerini oluşturduktan sonra bordrolarınızı hesaplatabilirsiniz. Hazırlanan bordrolarla ilgili türlü raporları ve ssk bildirimlerini üretebilirsiniz.

 

e-ikys / self servis sistem

e-ikys ile çalışanın kendi bordrosuna ve kişisel bilgilerine web ortamında erişimini sağlayan, örneğinizin dilekçesini çevrimiçi onay için sisteme girmesini sağlayan self servis uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

 

Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi,

 

 1. bilişimERP’nin diğer altsistemleriyle bütünleşik biçimde çalışır,
 2. Personel fotoğraflarının ve imzalarının sistemde tutulmasına ve personel bilgileriyle görüntülenmesine olanak sağlar,
 3. Personele değişik türde birden çok bordro hesaplayabilir,
 4. İzin bilgilerinin, aylık puantaj bilgilerine topluca aktarılarak, bordro hesaplama işlemlerinde kullanılmasını sağlar,
 5. Kuruluşlarda bulunan PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) yazılımlarından devam bilgilerinin aylık puantaj bilgilerine aktarılmasını sağlayan işlevler içerir,
 6. Kıdem ve ihbar tazminatı işlemlerini düzenleyebilir,
 7. Bankalara maaş ödeme listelerini sayısal ortamda hazırlayabilir,
 8. Vizite Kağıdı dökümü, SSK dökümleri ve e-bildirge gibi yasal dökümlerin tümünü oluşturur.

Finans Yönetimi

Muhasebe ve Finansal Tanımlamalar

Finans Yönetimi’nin parametrik altyapısını oluşturan muhasebe tanımları, organizasyon yapısı ve finansal dönem tanımları bu modülle yapılır. Örneğin, sistemde geçerli olacak hesap planı için istediğiniz hesap planı kırılım yapısı burada tanımlanır. Aynı anda birden çok organizasyon ve dönem tanımı yapılabilir. Muhasebe ve finans tanımları dönemler arasında kopyalanabilir.

 

Bütçe İşlemleriErp Finans

Sistemde hesap planına dayanan muhasebe bütçesi ve gelir gider yerlerine ve türlerine dayanan, birden çok sayıda bütçe tanımlanabilir. Yalnızca bir organizasyona ilişkin bütçe tanımlanabileceği gibi, birden fazla organizasyonu içeren konsolide bütçe de oluşturulabilir.

Bütçe yapılarını, istediğiniz hiyerarşide oluşturabilir ve formüller tanımlayabilirsiniz. Bütçe planını, hazırlanan bütçe yapısına göre girer ve revizyonları sistemde izleyebilirsiniz. Sistem tanımlanan formüllere göre gerçekleşmeleri otomatik biçimde günceller.

 

Genel Muhasebe

Yasalara uygun standart muhasebe ve fiş işlemlerine ek olarak bütünleştirme işlemleriyle, bordroların, alış ve satış faturaları otomatik olarak topluca muhasebeleştirilebilir. Ayrıca yevmiye numarası verme, sorgulama işlemleri yapılabilir ve muhasebe raporları alınabilir.

 

Finans İşlemleri

Finans İşlemlerinde, banka tanımlama ve banka bazında havale, virman gibi işlemler yapılabilir.Banka hesabının mutabakat bilgileri ve hareketleri görülebilir.

Sistemde alış faturası, satış faturası, iade faturaları, fatura bazında ve cari hesap bazında ödeme ve tahsilat işlemleri yapılır, cari hesap durumu ve finansal hareketler görüntülenir.

Alınan verilen çek, senet ve teminatların tanımlarının yapılması, çek/senet hareketlerinin oluşturulması ve son durumlarının izlenmesi kolayca yapılabilir.

Kasa bazında nakit ödeme, nakit tahsilat, para yatırma gibi işlemler yapılır, kasa bakiyesi izlenir.

Mali tablolar işletmeye özgü olarak tanımlanabilir, istenen değişiklikler ve konsolide bilanço ihtiyaçları kullanıcı tasarımıyla oluşturulabilir.

Ayrıca Finans Yönetim Sisteminde,

 

 1. Nakit akışı işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanabilmektedir.
 2. Nakit akışının periyodları ve toplam süresi parametrik olarak tanımlanmakta ve yapısı hiyerarşik olarak oluşturulmaktadır.
 3. Sadece hesap planında oluşan fişlerden değil tüm sistemde oluşan veriler kullanılarak tüm sistemde oluşan olası alacak/borç nakit değerler görülebilmektedir.
 4. Üretim yönetim sisteminden sorgulanan gelecek dönemlerdeki MRP ihtiyaçları ve satış miktarları, satınalma yönetiminden alınan siparişler, stok yönetiminde alınan faturalaşmamış irsaliyeler yoluyla dönemlik olarak ortaya çıkabilecek darboğazlar görülebilmektedir.

Maliyet Yönetimi

Tanımlamalar

Bu modülde, öncelikle maliyet dönemleri tanımlanır. Dönemlerde geçerli olacak masraf yerleri parametreleri için Finans Yönetimi’nde tanımlı masraf yerleri kopyalanarak döneme özgü veriler girilir. Masraf yerlerinde oluşan masraf tutarlarının nasıl hesaplanacağı formüllerle sisteme tanıtılır. Kademeli dağıtım yöntemiyle maliyetlerin hesaplanmasında geçerli olacak dağıtım anahtarları ve masraf yerlerinin anahtar değerleri girilir.

 

Maliyet Hesaplamaları

Finans Yönetiminden bağımsız biçimde harcama tablosu girilerek maliyet hesaplanabilir. Maliyet Yönetimi, muhasebedeki hesap planıyla bütünleşik olarak da çalışabilir. Sistem, kademeli dağıtım yöntemine göre öncelikle genel üretim gider yerlerinde oluşan tutarları, daha sonra yardımcı üretim gider yerlerinde oluşan tutarları, ana üretim gider yerlerine dağıtmaktadır. Dağıtım sonrasında ana üretim gider yerleri bazında birim sabit maliyetler ve birim değişken maliyetler oluşmaktadır. Ayrıca parametrik olarak tanımlanan yansıtma hesapları kullanılarak otomatik muhasebe kayıtları oluşturulabilmektedir.

 

Maliyet Analizi

Sistemde Standart Ürün Maliyetleri ve İş Emri Gerçekleşme Maliyetleri hesaplanabilmekte ve dönemlere göre karşılaştırılabilmektedir. Standart ürün maliyetleri, ürün ağacı bilgileri ve rota, operasyonlara göre hesaplanır. İş emri gerçekleşme maliyetleri ise iş emirlerine yapılan stok çıkışlarına ve operasyon gerçekleşme kayıtlarına göre hesaplanır.

 

Maliyet Yönetim Sistemi,

 

 1. Kademeli Dağıtım yöntemiyle maliyetleri hesaplar,
 2. Üretim Yönetimi sistemiyle bütünleşik olarak çalışır,
 3. bilişimERP’nin Finans Yönetimi sistemiyle bütünleşik olarak çalışabildiği gibi, diğer altsistemlerden bağımsız olarak da çalışabilir, bilişimERP Karşılaştırmalı maliyet çözümlemeleriyle, yöneticileri karar alma sürecinde destekler.

Bakım Onarım Yönetimi

Makine Tanımlamaları

Bu modülde, makine genel bilgileri, bakım bilgileri ve ilgili belgeler tanımlanır. Makinelerin periyodik bakımlarının planlanması için planlama parametreleri girilir. Makineler istenilen hiyerarşide makine gruplarını da içerecek biçimde tanımlanabilir. Revizyon/Arıza Bakım sonucunda makinenin tekrar işletime alınıp alınmayacağına, kabul kriterlerine göre girilen kabul kriterleri ölçüm değerleri ile karar verilir.

 

Periyodik BakımlarERP BAKIM

Makinelerin periyodik bakım operasyonları ve bu operasyonlarda kullanılan malzemeler tanımlanır. Daha sonra makinelerin belirli tarih aralığındaki periyodik bakımları çizelgelenir ve çizelgelenmiş periyodik bakımların gerçekleşme kayıtları girilir. Ayrıca periyodik bakım öncesi malzeme kontrolü sorgulama ekranından yapılarak eksik malzemelerle ilgili önlem alınabilir.

 

Arıza ve Revizyon

Yapılan arıza bildirimlerine bağlı olarak arıza bakımlarının gerçekleşen operasyon ve malzeme kayıtları sistemde takip edilebilir. Ayrıca revize bakım isteklerine bağlı olarak makinenin revize bakım kaydı oluşturularak operasyonlar ve malzemeler kaydedilebilir.

 

Bakım-Onarım Analiz İşlemleri

Sistem, gerek periyodik bakımlarda, gerek arıza ve revize bakımlarda gerçekleşen operasyonların ve değişen malzemelerin analizini yaparak makinelerle ilgili olarak alınacak kararlarda yöneticilere yardımcı olur.

 

Bakım-Onarım Yönetim Sistemi,

bilişimERP’nin öteki altsistemleriyle bütünleşik olarak çalışır,

Periyodik bakım işlemlerinin planlanmasını ve izlenmesini kolaylaştırır,

Arıza bakım işlemleriyle ilgili malzeme bilgilerinin denetimli biçimde sistemde oluşmasını sağlar,

Bakım-onarım işlemlerinin gerçekleşimleri ile ilgili çözümlemeli raporlar üretir.

SİZİ ARAYALIM

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.
Bilgi ve Demo Talep