Ar-Ge

Tübitak - Teydeb desteği ile yapılan Ar-Ge projeleri.
Tübitak - Teydeb desteği ile yapılan Ar-Ge projeleri.

Tübitak - Teydeb desteği ile yapılan Ar-Ge projeleri.

Bilişim AŞ., 1985'ten beri sürdürdüğü, Türkiye'nin önemli kurumları için Yönetim Bilişim Sistemleri geliştirme projelerinin yanı sıra, 1999 yılında tanımladığı Bütünleşik Hastane Yönetim Bilişim Sistemi Projesi ile araştırma geliştirme niteliği ağır basan yazılım geliştirme çalışmalarına başlamıştır.

İlişkisel Veri Tabanı (RDBMS) ortamında, Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI) ile gerçekleştirilen Bütünleşik Hastane Yönetim Bilişim Sistemi, kişisel bilgisayar ağları üzerinde çalışan, istemci / sunucu (client/server) yapıya ve veri tabanı alt yapısına dayalı bir yazılım sisteminin tasarımını ve gerçekleştirimini kapsayan bir ar-ge projesi olarak Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - TİDEB tarafından da desteklenmiştir.

Bilişim AŞ., Ankara'daki çalışma ofisini, 2002 yılında Ankara Cyberpark teknoparkı içine taşıyarak gerek ekonomik koşullar açısından gerekse üniversite-sanayi işbirliği olanakları açısından yeni bir döneme girmiştir. Teknokent yasasının sağladığı olanaklar, Türkiye ve dünyada uygulama yazılımı ürünleri pazarındaki gelişmeler ve Bilişim AŞ.'in önceki ar-ge projelerinden elde ettiği sonuçlar değerlendirildiğinde, Şirketin başarılı yazılım projeleri geliştirme yeteneğinin, bilgi birikiminin ve deneyiminin, 2004 yılından itibaren daha da vurgulanmış ve Bilişim AŞ.'in başarılı bir ar-ge firmasına dönüştürülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bugün Bilişim AŞ. bu dönüşümü gerçekleştirmiş ve sürekli planlama ve uygulamayla geliştirmektedir.

Gelecekte, ancak teknolojideki son gelişmeleri hızla yakalayıp, kurum içindeki iş süreçlerinde kullanabilen, değişikliklere hızla uyum sağlayabilen, verimli çalışan, çabuk ve doğru kararları zamanında alabilen kurumların ayakta kalabileceği düşünülerek, önümüzdeki yıllarda, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için rekabet avantajı yaratır nitelikte yeni yazılım ürünleri üretmek, bu tür ürünler için gerekli altyapıyı sağlamak, yeni yöntem ve teknikler geliştirmek, başka bir deyişle, Bilişim AŞ. içinde ar-ge ağırlıklı daha çok sayıda ve kapsamda proje tanımlama ve ar-ge bölümünü geliştirici yeni yapılanmalar gerçekleştirilmektedir.

Bilişim AŞ., ar-ge firması kimliğine ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmiştir :

• Şirket içindeki ar-ge yapılanması gözden geçirilerek geliştirilmiştir,
• Ar-ge bölümünde çalışarak kuruma yeni ufuklar açabilecek düzeyde yetenek, deneyim, bilgi ve beceriye sahip, nitelikli işgücü arttırılmaktadır,
• Ar-ge projelerinde üretilecek ürünler ya da çalışmalar için pazar araştırması yapılmaktadır,
• Ar-ge bölümü bütçesi artırılmış, yeni ar-ge projeleri tanımlanmıştır,
• Ar-ge etkinliklerinin ve yeni ar-ge politikasının Şirket içindeki tüm çalışanlar tarafından da benimsenmesi ve Şirket düzeyinde katılımın sağlanması için gerekli yönetim kararları alıp uygulanmıştır.
• Gerçekleştirilen ar-ge projelerinin sonucunda elde edilen çıktıların ve kazanımların bilgilendirme ve tanıtım etkinlikleri yoluyla Şirket içine yayılmasını sağlanmaktadır.